Get Adobe Flash player

Ova web stranica zahtijeva Flash Player verziju 10.

Telekomunikacijski kabeli

 1. LED rasvjeta

  • Procjena je da se otprilike petina ukupno proizvedene elektri?ne energije utro?i na rasvjetu.

   Neu?inkovitost trenutno naj?e??e kori?tenih izvora rasvjete (?arna nit, halogena, fluorescentna) manifestira se kao rasipanje energije na toplinu, a tek se manji dio koristi za osvjetljenje povr?ine. Karakteristike ?arulje sa ?arnom niti su takve da se samo 5% elektri?ne energije iskoristi za proizvodnju svijetlosti, a ostalih 95% pretvara u toplinu. Uz to je radni vijek takvih ?arulja oko 1000 sati, osjetljive su na u?estalo paljenje i ga?enje, itd. Problem prevelike potro?nje elektri?ne energije za rasvjetu prepoznala je i Europska unija 2009. godine kad je u EU zabranjena prodaja ?arulja sa ?arnom niti.

   Za?to LED rasvjeta?

   LED je skra?enica od Light Emitting Diode. LED je poluvodi?ki element koji elektri?nu energiju pretvara izravno u svjetlost. Budu?i da su LED ?ipovi malih dimenzija i relativno male snage rezultat je to?kasti izvor usmjerene svjetlosti koji naj?e??e nije pogodan za izravno kori?tenje. LED ?ipovi se zbog toga kombiniraju u ve?e cjeline kako bi se dobila ve?a povr?ina izvora svjetlosti. Rasvjetno tijelo kao omota? koristi odre?enu povr?inu koja disperzira svjetlost te na taj na?in dobivamo kontinuiranu raspodjelu svjetla bez to?kastih izvora. Iznimka su namjerno usmjerena svjetlosna tijela koja koriste jedan jaki LED ?ip i osvjetljavaju to?no odre?eno, usko podru?je.

   Kori?tenjem dana?nje tehnologije koli?ina se energije za rasvjetu jednog ku?anstva LED rasvjetnim tijelima, u odnosu na klasi?nu rasvjetu, smanjuje do deset puta.
 2. Prednosti LED rasvjete

  • Visoka efikasnost: veliki dio utro?ene elektri?ne energije odlazi u svjetlost, a mali dio pretvara se u toplinu
  • U LED rasvjetnim tijelima nema ?tetnih materijala poput ?ive, arsena, itrija, kadmij-bromida...
  • Duga?ki radni vijek do 100.000 sati
  • Neosjetljivost na udarce i vibracije
  • Dimmanje
  • Inteligentno upravljanje
  • Trenutno paljenje - nema zagrijavanja / propaljivanja
  • Nema nevidljivog zra?enja (ultraljubi?asto i infracrveno)
  • Ekolo?ka rasvjeta: mogu?nost servisa tj. reparature ili ekolo?ko zbrinjavanje
  • Manje otpada u duljem vremenskom periodu (50 puta dulji vijek od klasi?ne ?arulje je i pedeset puta manje zbrinjavanja u manjoj koli?ini)
  • Kori?tenjem LED rasvjete nema svjetlosnog zaga?enja jer je svjetlost usmjerena prema ?eljenom mjestu
 1. Podjela LED rasvjete

  • Unutarnja
  • Vanjska (uli?na)
  • Parkovna
  • Dekorativna
  • Industrijska
  • Parkirali?na
  • Tuneli i autoceste
  • Zra?ne luke
  • Benzinske postaje
 2. Etape rekonstrukcije

  • Snimanje stanja – postoje?a rasvjeta
  • Mjerenje osvijetljenosti
  • Izrada svjetlo-tehni?kog prora?una
  • Izrada prora?una u?tede i povrata investicije
  • Zamjena rasvjete
  • Mjerenje osvijetljenosti s novom rasvjetom
  • Izrada dokumentacije
Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!

Kontakt

 • Selska cesta 217/1A
 • HR - 10000 Zagreb, Croatia
 • Tel: +385(0)1 3695 801-802-803
 • Fax: +385(0)1 3695 799